Kongerslev og Mou Trælast & Byggecenter

Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer

1. Generelt

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne.

1.2. Det sælgende byggecenter benævnes ”Sælger” og en direkte hos Sælger købende kunde benævnes ”Køber”. Sælger og Køber benævnes under et ”Parter” eller ”Parterne”.

1.3. Sælger foretager videresalg i egent navn og for egen regning af produkter indkøbt af Sælger fra producenter, handelsselskaber, forhandlere og importører, der under ét benævnes ”Leverandør”, ”Leverandøren” eller ”Leverandører”.

1.4. Produkter, som varigt skal indgå i et byggeri, benævnes ”Byggematerialer”.

1.5. Byggematerialer og produkter benævnes under ét ”Vare”, ”Varer” eller ”Varen”.

2. Tilbud/ordrebekræftelse

2.1. Sælger afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg.

2.2. Sælgers tilbud gælder i 8 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. Endelig aftale om levering foreligger først, når køber har modtaget Sælgers skriftlige ordrebekræftelse, og kun denne er bindende.

2.3. Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger, kataloger og brochurer, der er leveret med Varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesområde for de købte varer.

2.4. Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske informationer af enhver art, fra Sælgers Leverandører.

3. Direkte leverancer af træ-baserede produkter uden om Sælgers lager

3.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder også ved leverancer af træbaserede produkter fra Sælger til enhver professionel køber uden om Sælgers lager, medmindre eventuelle fravigelser skriftligt aftales mellem parterne. Ved leverancer omfattet af dette pkt. 3.1. gælder dog de modifikationer, der følger af pkt. 3.2. til pkt. 3.5. nedenfor.

3.2. Pkt. 4.1 ændres således, at de i tilbud ordrebekræftelser og aftaler anførte priser skal såfremt intet andet angives, anses for at omfatte Leverandørs/afskibers standardemballage.

3.3. Medmindre andet er skriftligt aftalt, har sælger ret til at levere i Leverandørs/afskiber standardemballage, hvilket kan betyde, at der leveres indtil 5% mere eller mindre end aftalt.

3.4. Levering anses for at ske ”FCA” (de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms). Er der aftalt en leveringsklausul, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende incoterms.

3.5. Pkt. 13.1 ændres således, at Sælger, ved Købers rettidige reklamation over mangler, jf. pkt. 12.2 og pkt. 14. skal foretage afhjælpning eller omlevering efter eget valg, hvis manglen skyldes fejl i konstruktion, fremstilling eller materiale.

4. Priser

4.1. Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Levering sker fra Sælgers lager eller ab værk, medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser opgives eksklusive fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.

4.2. Sælger er løbende forud for Købers tilbudsaccept berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

4.3. Sælger er berettiget til uden varsel at foretage prisændringer efter købers tilbudsaccept som følge af statslige indgreb, som påvirker prisen.

5. Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

5.1. Såfremt Køber har konto hos Sælger, forfalder købesummen til betaling efter de for Købers konto hos Sælger gældende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt. Købesummen forfalder til betaling regnet fra det angivne leveringstidspunkt, jf. punkt 10.1. uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

5.2. Hvis køber ikke har konto hos Sælger, forfalder købesummen til betaling på det angivne leveringstidspunkt, jf. punkt 10.1, og uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.

5.3. Såfremt Købers betaling(er) ikke sker rettidigt, og/eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er Sælger berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.

5.4. Ved Købers betaling efter sidste rettidige betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. Moms i henhold til renteloven, medmindre anen rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt. Tilskrevne morarenter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

5.5. Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte Varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

5.6. Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

5.7. Ved ikke rettidig betaling er Sælger berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod Køber til inkasso. Køber er pligtig at betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af ”Bekendtgørelse om udenretlige indrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” med senere ændringer.

5.8. Sælger er berettiget til helt eller delvist at overdrage fordringer mod Køber til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra Køber.

6. Annullering og ændring af ordrer

6.1. Køber har efter afgivelse af ordre til Sælger ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.

6.2. Såfremt Sælger på trods af punkt 6.1 særskilt godkender en ændring eller annullering, er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt, dog mindst kr. 500,-. Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

7. Returvarer og returbar emballage

7.1. Sælger modtager ikke Varer retur.

7.2. Såfremt det på trods af punkt 7.1 særskilt aftales, at Sælger tager Varer retur, skal Varerne være ubrugt, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varerne skal også være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Køber, modtager Sælger dog aldrig retur.

7.3. Sælger krediterer godkendte returvarer med fradrag af det af Sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og af Sælgers salgsomkostninger.

7.4. Sælger krediterer returbar emballage ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra Sælgers levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slitage, håndterings- og fragtomkostninger m.v. fastsat af sælger.

8. Vareprøver

8.1. Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor Sælger ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er væsentlige og for Køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.

9. Garanti

9.1. Sælger yder ikke selvstændig garanti på leverede Varer.

9.2. Køber accepterer udelukkende at kunne rejse krav i henhold til en leverandørgaranti for en Vare direkte overfor Leverandøren, idet Sælger alene videreformidler oplysning om en eventuel leverandørgaranti til Køber.

10. Levering

10.1. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Sælger, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne.

10.2. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, så har Sælger ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:

a) Købers ændringer til det af Køber accepterede tilbud i form af mængder, varetyper o.l., der er godkendt af Sælger, jf. punkt 6.2.

b) Købers forhold, der fx medfører, at Sælger ikke kan levere til aftalte faste leveringstidspunkt.

c) Force majeure, jf. punkt 15.

d) Ved forsinkelse, som skyldes Sælgers Leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd.

e) Usædvanligt vejrlig og klimapåvirkninger.

f) Arbejdskonflikter uanset årsag.

g) Offentlige påbud eller forbud, som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

10.3. Parterne har truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leverer Sælger Varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.

10.4. Køber er forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

10.5. Såfremt køber ikke opfylder den i punkt 10.4 anførte forpligtelse, vil Sælger være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er til stede.

10.6. Risikoen for Varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering.

10.7. Køber skal betale udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med afblæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, ligesom Køber skal betale eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage Varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

11. Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

11.1. Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen.

11.2. Ved mindre forsinkelse foretager Sælger efterlevering.

11.3. I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Sælgers side er Køber berettiget til at hæve købet. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.

11.4. Hvis Køber hæver aftalen i henhold til punkt 11.3, så har Køber krav på erstatning fra Sælger for de meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige 10 % af fakturaværdien af den forsinkede leverance.

11.5. Køber har – ud over det i punkt 11.4 nævnte – ikke ret til nogen erstatning eller anden kompensation i anledning af Sælgers forsinkelse. Dette gælder, uanset om Køber hver eller fastholder købet.

12. Undersøgelsespligt og reklamation vedrørende mangler

12.1. Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid inden Varerne tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede Varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable.

12.2. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, som Køber har eller burde have konstateret ved den i punkt 12.1 nævnte kontrol, skal Køber fremsætte over for Sælger skriftligt, straks og absolut senest 8 dage efter Varens levering til Køber for at kunne tages i betragtning. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, skal Køber reklamere straks efter, at Køber burde have opdaget manglen, og senest inden ét (1) år efter levering, jf. dog nedenfor punkt 14 vedr. leverancer af Byggematerialer til visse byggerier.

12.3. Såfremt Varerne skal monteres eller indgå i en montage, skal Køber sørge for, at Varerne – inden montagen påbegyndes – gennemgås for mangler idet reklamation ikke kan finde sted, efter at montage er påbegyndt. I tilfælde af leverancer af Byggematerialer til visse byggerier, jf. punkt 14 nedenfor, bevarer Køber dog med de i punkt 14 anførte begrænsninger retten til at reklamere over skjulte mangler, som Køber ikke kunne eller burde have opdaget inden eller i forbindelse med montering, montage eller indbygning.

13. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden

13.1. Ved rettidig reklamation over mangler, jf. punkt 12.2 eller punkt 14, skal sælger foretage afhjælpning eller omlevering efter Sælgers valg.

13.2. Hvis Sælger ikke foretager afhjælpning eller omlevering, jf. punkt 13.1, inden rimelig tid efter, at Køber har reklameret i henhold til punkt 12 eller punkt 14, har Køber ret til ved skriftlig meddelelse til Sælger at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

13.3. Hvis Køber hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af Sælger for de meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige 10 % af fakturaværdien af den mangelfulde leverance i tilfælde af, at Køber hæver aftalen.

13.4. Hvis Køber ikke hæver aftalen, har Køber ret til forholdsmæssigt afslag, dog maximalt 25 % af fakturaværdien af de(n) mangelfulde vare(r).

13.5. Sælger har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at levere erstatningsvare(r) udover det i punkterne 13.3 og 13.4 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i Sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis Sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

13.6. Købers krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse bortfalder, såfremt Varerne ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt samt i overensstemmelse med Sælgers anvisninger.

13.7. Sælger har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede Varer.

13.8. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af Varer fra Sælger. Ligeledes har Sælger ikke ansvar for materialer, der ikke anses for gennemprøvede.

14. Byggeleveranceklausul – tidsmæssigt udvidet reklamationsret

14.1. Ved leverancer af Byggematerialer gælder som en modifikation til punkt 12.2, at Sælgers ansvar for mangler ved Byggematerialer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori Byggematerialerne indgår; dog ved leverancer til lager eller videresalg senest 6 år efter leveringen til Køber, såfremt Leverandøren af de mangelfulde Byggematerialer – på tidspunktet for Sælgers ordrebekræftelse til Køber – ved registrering igennem DB over for Sælger har påtaget sig ansvar for mangler ved byggematerialerne i den tilsvarende periode (tiltrådt ”Udvidet ansvar”). Køber skal dog have reklameret over for Sælger vedrørende øvrige mangler ved Byggematerialer straks efter, at Køber burde have opdaget manglerne, og senest ét (1) år derefter.

14.2. Ved leverancer af Byggematerialer med en forbruger som bygherre så gælder dog yderligere som en modifikation til punkt 12.2, at ansvar for mangler ophører 10 år efter afleveringen af det byggeri, hvori Byggematerialerne indgår, såfremt Leverandøren af de mangelfulde Byggematerialer – på tidspunktet for Sælgers ordrebekræftelse til Køber – ved registrering igennem DB over for Sælger har påtaget sig ansvar for mangler ved Byggematerialerne i den tilsvarende periode på 10 år efter aflevering af byggeriet (tiltrådt ”Udvidet ansvar”). Køber skal dog have reklameret over for Sælger vedrørende øvrige mangler ved Byggematerialer straks efter, at Køber burde have opdaget manglerne, og senest ét (1) år derefter.

14.3. Punkt 14.1 og 14.2 gælder ikke for mangler ved leverancer af skaffevarer (Varer fra Leverandører, som Sælger ikke på salgstidspunktet have samhandelsaftale med) og ej heller for importvarer (Varer som direkte eller indirekte er importeret), medmindre Leverandøren via registrering igennem DB, som tiltrådt ”Udvidet ansvar” har påtaget sig mindst det i punkt 14.1 henholdsvis punkt 14.2 anførte udvidede tidsmæssige ansvar for mangler ved skaffevarerne og/eller importvarerne, og medmindre Køber har overholdt den i punkt 14.1 henholdsvis 14.2 anførte frist for reklamation.

14.4. Køber har i øvrigt ikke en bedre retsstilling over for Sælger, end Sælger har over for den pågældende Leverandør, uanset om Leverandøren har registreret sig igennem DB, som tiltrådt ”Udvidet ansvar”, jf. ovenfor og Køber kan derfor ikke gøre krav på erstatning mv. gældende i videre omfang over for Sælger, end Sælger kan over for Leverandøren, ligesom kravets størrelse ikke kan være større end det beløb, som Sælger faktisk opnår betalt fra Leverandøren eller dennes bo, efter fradrag af omkostninger.

14.5. Den aktuelle registrering af Leverandører igennem DB, som har tiltrådt ”Udvidet ansvar” vises løbende af Sælger på Sælgers hjemmeside og/eller på www.udvidetansvar.dk. Ved uoverensstemmelse mellem oplysninger om registreringer på www.udvidetansvar.dk og oplysninger om registreringer på Sælgers hjemmeside har førstnævnte forrang, såfremt andet ikke måtte være aftalt mellem Parterne.

14.6. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved Byggematerialer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod Køber eller mod efterfølgende købere, anerkender Sælger, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Sælger. Også i sådanne tilfælde kan Sælger kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, at Sælgers egen leverance af Byggematerialer er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang, der følger af Sælgers eget kontraktforhold med Køber, herunder disse salgs- og leveringsbetingelser. Sælger anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med Køber eller efterfølgende købere i anledning af Parternes indbyrdes forhold, under forbehold af at sagen finder sted i Danmark og skal afgøres efter dansk ret.

15. Force majeure

15.1. I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, bliver hindret eller forsinket af begivenheder udenfor Sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, herunder en Leverandørs eller producents insolvens, eller lignende, kan Sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere Købers ordre efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

16. Produktansvar

16.1. Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, at loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælger er endvidere ansvarlig for skader, som Varer leveret af Sælger måtte forvolde, i det omfang at skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Sælgers side, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt må være begrænset.

16.2. Sælgers ansvar for produktskader er begrænset til maksimum kr. 1.500.00.

16.3. Hvis Sælger er ansvarlig for produktskade, jf. punkterne 16.1 og 16.2, men såfremt produktskaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret mellem Parterne efter graden af udvist skyld.

16.4. Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, for det ansvar som Sælger måtte blive pålagt, og som er videregående end Sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod Sælger fra tredjemand i anledning af Varer leveret af Sælger via Køber til tredjemand.

16.5. Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

17. Almindelige ansvarsbegrænsning og transport i krav mod sælgers leverandører

17.1. Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler, eller på andet grundlag.

17.2. Hvis Sælgers Leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Sælger for forsinkelser eller mangler, så vil Sælger være indstillet på så vidt muligt at give Køber transport i Sælgers krav mod Leverandøren eller tredjemand.

18. Tvister

18.1. Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne, skal afgøres ved voldgift, medmindre Sælger bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret (dog finder international købelov del II ikke anvendelse).

18.2. Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres efter reglerne i § 69 i AB 18.

18.3. Syn og skøn skal etableres efter reglerne i § 66 i AB 18, medmindre syn og skøn skal foretages som led i en retssag, der er anlagt ved de ordinære domstole.

18.4. Hvis sagen afgøres ved de ordinære domstole, skal sagen anlægges ved Sælgers hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor Køber bor eller opholder sig.

19. Ikrafttræden

19.1. Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. juni 2020 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.

Kongerslev Trælast og Byggecenter
9833 1422

Mou Trælast og Byggecenter
9831 1900

www.ktb.dk
DB – 20 © 2020 Copyright DB – Danske Byggecentre